18 ఏళ్లు పైబడినవారికి 28 నుంచి కోవిడ్ టికా రిజిస్ట్రేషన్‌

18 ఏళ్లు పైబడినవారికి 28 నుంచి కోవిడ్ టికా రిజిస్ట్రేషన్‌ post thumbnail image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

Site aimSite aim

మనం ఒక అప్లికేషన్ చేయాలంటే మన దగ్గర లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కానీ లేదా మీ సేవ కాని వెళ్తున్నాం ప్రస్తుత రోజుల్లో మన ప్రతి ఒక్కరి చేతుల్లోనే ఉంటుంది మనం మనం వాడే ఎటువంటి ఫోన్లోనే ప్రతి అప్లికేషన్