మీ నియోజకవర్గంలో 2023లో ఏ పార్టీకి ఓటు వేస్తారు ?

10
మీ నియోజకవర్గంలో 2023లో ఏ పార్టీకి ఓటు వేస్తారు ?

మీ నియోజకవర్గంలో 2023లో ఏ పార్టీకి ఓటు వేస్తారు ?