తెలుగు టు అరబ్బీ

అరబ్బీ నేర్చుకొనుటకు సులువుగా తెలుగు టు అరబ్బీ ————•••••••————– తెలుగులో (అరబి అంకెలు) ఎమంటారో తెలుసుకుందాం…? ۰ సిఫర్ = సున్నా 0 ۱ వాహేద్ = ఒకటి 1 ۲ ఇత్నీన్ = రెండ 2 ۳ తలాత = మూడు 3 ٤ అర్బా =. నాలుగు 4 ۵ కంసా = ఐదు 5 ٦ సిత్తా = ఆరు 6 ۷ Read More …