ఎమ్మెల్సీ ఓటు బూత్ నెంబర్ తెలుసుకోండి ఇలా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

జనవరి 26 కి ఆగస్ట్ 15 కి తేడా ?జనవరి 26 కి ఆగస్ట్ 15 కి తేడా ?

జనవరి 26 కి ఆగస్ట్ 15 కి తేడా ? ఈ రెండు కూడా జాతీయ పండుగలు రెండు సందర్భాలలో కూడా జాతీయ జెండాని ఎగురవేస్తాము దేశం మొత్తం లో జరుపుకునేటువంటి పండుగ ఈ రెండు సందర్భాలలో నాయకులను స్మరించుకుంటాం గణతంత్ర